Posted by: yrc1719 | October 12, 2012

ชมรมท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

ชมรมท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

                เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

       และช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากการปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์

          จึงมีการจัดตั้งชมรมปั่นจักรยานเส้นทางบ้านโปงขึ้น

           สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    อาจารย์มิ่งขวัญ  แดงสุวรรณ และ คุณสมใจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: