Posted by: yrc1719 | October 12, 2012

สถานที่น่าสนใจบนเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานที่ที่น่าสนใจบนเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

และ โครงการป่าอนุรักษ์บ้านโปง เพื่อการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

                เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จากมหาวิทยาบัยแม่โจ้ ถึงศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ (บริเวณใต้อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้) โดยรถพ่วงล้อยางนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์ สำหรับ บริการนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการมาสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม และร่มรื่นด้วยมวลแมกไม้นานาพรรณ  ชมวิถีชีวิตของชุมชน  เต็มไปด้วยรอยยิ้ม  และมิตรไมตรี

แหล่งท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

c ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ โดยเฉพาะ “การพลิกตำนาน..แม่โจ้” ตำนานแห่งการบุกเบิก และการก่อตั้งโรงเรียนประถมกสิกรรม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2477 โดยท่านอำมาตย์ โท พระช่วง เกษตรศิลปาการ(ช่วงโลจายะ) ซึ่งชาวแม่โจ้ได้ให้สมญานามท่านว่า “บิดาเกษตรแม่โจ้” คือไม่มีท่านพระช่วง ก็ไม่มีแม่โจ้  ซึ่งกิจกรรมในช่วงวันงานเกษตรแม่โจ้จะมีกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากใช้บริการนั่งรถพ่วงล้อยางนำเที่ยว  กิจกรรมหลักที่จัดให้มีในงานวันเกษตร ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี

c ชมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

c การทดลองวิจัยพืชผัก และการเพาะเห็ด สาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

c โครงการการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และการวิจัยพืชไร่

c การเพาะเห็ดเลี้ยงกล้วยไม้ โครงการคือกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ภาควิชาพืชสวน

c งานพิพิธภัณฑ์ประมงน้ำจืด ภาควิชาเทคโนโลยีประมง

งานของ อพ.สธ.-แม่โจ้:ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน

                 เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 โครงการ “อพ.สธ.-แม่โจ้:ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน” วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ได้ทำงานสนองพระราชดำริ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-แม่โจ้) โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ฯ โครงการพัฒนาบ้านโปงฯ มูลนิธิกล้วยไม้ไทย และโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย โครงการ “แม่โจ้…ภูมิปัญญาด้านการเกษตร” จึงจัดขึ้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยได้แบ่งพื้นที่และกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่หนึ่งพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา จำนวน 35 ไร่ จำลองและสาธิตวิถีการเกษตรล้านนา ภูมิปัญญาเกษตรและปราชญ์พื้นบ้านท้องถิ่น เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกข้าว เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก การเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ พืชสวน และสวนสมุนไพร นอกจากจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วยังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นเวทีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน

ส่วนที่สองพื้นที่วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ซึ่งเป็นเรือนพักของอดีตอธิการบดีปูชนียบุคคลของแม่โจ้ตั้งแต่คุณพระช่วงเกษตรศิลปาการ ศ. ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เรือนธรรมและพื้นที่ประเพณีแม่โจ้ คือ สวนป่าวิภาต บุญศรี วังซ้าย ลำห้วยแม่โจ้และสระเกษตรสนาน พื้นที่วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของวิถีชีวิตความเป็นชาวเกษตรแม่โจ้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่โรงเรียนประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ พ.ศ. 2477 จนเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชีวิตและผลงานของเหล่าบรรดาศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นก่อนจนถึงรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 76 ซึ่งจะแสดงถึงความรักความสามัคคีและประเพณีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส่วนที่สามอุทยานและฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 907 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางพืชพรรณ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ จัดแบ่งเป็นแปลงทดลองและวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ด้านพืชผักและไม้ผล ยางพารา พืชน้ำมัน เช่น สบู่ดำ ปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะผลงานด้านการผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและทำให้ประชาชนนำไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้ตลอดมา อุทยานและฟาร์มมหาวิทยาลัย 907 ไร่ ยังจัดพื้นที่ฝึกอบรมแก่พี่น้องเกษตรกรเป็นสถานที่ฝึกงานและสหกิจศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 โดยได้ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลาธารที่มีสภาพเสื่อมโทรม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2549 ณ อุทยานเกษตรและฟาร์มมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ขึ้น โดยเชิญชวนองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ร่วมแรงร่วมในกันปลูกป่า เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ใน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อรักษาต้นน้ำลำธารและการศึกษาวิจัยทางด้านป่าไม้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

โครงการ อพ.สธ.-แม่โจ้:ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 นอกจากกิจรรมที่กล่าวมาแล้วยังมีโรงเรียนจัดนิทรรศการจำนวน 104 โรงเรียน มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนสมาชิก อพ.สธ. การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. และในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. เป็นการประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการรถพ่วงล้อยาง จากทางคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งอาจขอนักศึกษาในการพาเที่ยวชมมหาวิทยาลัยได้ด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: