@ Baan Pong

ข้อมูลทั่วไปชุมชนบ้านโปง

               

ที่ตั้ง อาณาเขต ประวัติ

ชุมชนบ้านโปงตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ทิศเหนือติดกับตำบลแม่แฝกใหม่ ทิศตะวันตกติดกับ ต.ป่าขาม ทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลแม่โจ้ จากทางหลวงหมายเลข 100 เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วลัดเลาะไปทางด้านหลัง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีก 4 กิโลเมตร จะพบชุมชนบ้านโปง แหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความเจริญ

ชุมชนบ้านโปง เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อน โดยชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยว  ซึ่งบริเวณนี้มีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพดั้งเดิมมีน้ำซึมน้ำซับเกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่ชื่อว่า “บ้านปง” ต่อมากลายเป็น “บ้านโปง” ซึ่งคำว่า “ปง” หรือ “โปง” แปลว่าพื้นที่ที่มีน้ำซึมขึ้นมาจากดิน เป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง ภาษาไทยเรียกว่า “ป่าหัวปง”

ป่าอนุรักษ์บ้านโปง ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเป็นป่าที่มีความเป็นมาโดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้( 2535 )ได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผืนป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายท้องที่ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3,686 ไร่ ชาวบ้านบ้านโปงจึงเรียกกันติดปากว่าป่าอนุรักษ์บ้านโปง

ความสำคัญของป่ามีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายทางชีวภาพ ( Biodiversity )อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ มีสัตว์ปีก นก แมลง และผีเสื้อ ที่สวยงาม โดยใช้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถานที่วิจัยป่าในด้านต่างๆ

ส่วนชาวบ้านบ้านโปงใช้ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารจากป่า เช่น เห็ด พืชป่าที่กินได้ การอนุรักษ์ป่าร่วมกันโดยใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปอย่างยั่งยืน

คุณค่าของชุมชนบ้านโปง และแนวคิดการจัดการ

บ้านโปงเป็นชุมชนที่มีความสงบสุข มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่น่าสนใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ ชาวบ้านโปงร่วมกับสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันวางแผนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวไว้  และเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการการท่องเที่ยวแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และต้องการได้รับความรู้ที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: